Posredujemo sklep 30. seje Upravnega odbora KZS, ki se nanaša na izdelavo profilov DNK pri pasmi kraški ovčar.

Sklep UO KZS 3/30–2017: Vsi profili DNK, katerih plačnik je KZS, se morajo izdelati na Biotehnični fakulteti v Ljubljani.

 

UO KZS je dne 19.12.2017 potrdil naslednje sklepe KSV, ki zadevajo področje vzreje:

Sklep KSV 1/K17-2017:
Za legla, skotena od 01.01.2018 dalje, velja:

 1. KSV za preglede legel, poleženih od 01.01.2018 dalje, uveljavlja prehodno obdobje.
 2. V prehodnem obdobju se vzreditelj lahko odloči za:
  a/  en (1) ogled legla,
  b/  dosedanji režim pregledov legel, tj. dva (2) ogleda legla.
 3. Protokol enega (1) ogleda legla je:
  a/  vzreditelj najkasneje do dvajsetega (20) dne po kotitvi sam izpolni in posreduje lastnoročno podpisan obrazec »Obvestilo o leglu« s »Seznamom mladičev« na KZS skupaj z vso vzrejno dokumentacijo plemenke in plemenjaka, ki ni bila posredovana ob prijavi paritve,
  b/  izbrani vzrejni referent bo ogled legla opravil po 42. dnevu starosti mladičev in najkasneje do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev, vsekakor pa pred čipiranjem mladičev,
  c/  po čipiranju mladičev (do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev) vzreditelj najkasneje do 10. tedna starosti mladičev posreduje »Seznam mladičev« z mikročipirnimi nalepkami na KZS skupaj z dokazili o morebitnih delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih.
 4. Dosedanji režim pregledov legel z dvema (2) ogledoma legla je nespremenjen.
 5. Prehodno obdobje se zaključi s prehodom na uporabo spletne aplikacije za registracijo legla.

Sklep KSV 2/K17-2017:
KSV predlaga UO KZS sprejem sklepa kot sledi:

 1. Rok za oddajo popolne dokumentacije za izdajo rodovnikov je najkasneje do izpolnjenih deset (10) tednov starosti mladičev. Po tem roku se rodovniki, za katere ni podatka o novem lastniku, izdajo brez vpisa lastništva.
 2. Nepravočasno posredovanje dokumentacije za registracijo legla (Prijava paritve, vzrejni dokumenti staršev, Obvestilo o leglu s prilogo) ali nepravočasno posredovanje dokumentacije za izdajo rodovnikov (Seznam mladičev z mikročipirnimi kodami, morebitna dokazila o delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih), rodovnike podraži za 50%. Naknadna obvestila o lastništvu psa se ne štejejo za zamudo pri posredovanju dokumentov.
 3. Po izpolnjenih šestnajstih (16) tednih starosti Rodovna knjiga nerešene primere preda KSV. Izdaja rodovnikov je v takih primerih možna le na podlagi sklepa KSV, kar rodovnike podraži za 100 %.

Sklep KSV 3/K17-2017:
KSV predlaga UO KZS sprejem sklepa kot sledi:
Taksa skočnine za plemenjake se od 01.01.2018 dalje ne zaračunava.

Obrazca “OBVESTILO O LEGLU” in “SEZNAM MLADIČEV” najdete v rubriki “Dokumenti KZS” > “Obrazci”.
Pojasnila KSV-ogled legel

27-09-2017 // 14. korespondenčna seja KSV
KSV je na svoji 14. korespondenčni seji dne 27.09.2017, sklicani zaradi obvestila predsednika KZS o uvedbi disciplinskega postopka zoper ga. Majo Korošec, sprejel sklep kot sledi:

Sklep KSV 1/K14-2017:  Na osnovi 60. člena Statuta KZS in 128. in 141. člena PSD se mednarodno kinološko sodnico Majo Korošec začasno  umika iz liste aktivnih sodnikov .

Sklep stopi v veljavo 27.09.2017 in se o njem obvesti ga. Majo Korošec in UO KZS. Na sklep je možna pritožba na UO KZS v roku 15 dni od vročitve pisnega odpravka sklepa.

29-07-2017 // 26. redna seja KSV
KSV je na svoji 26. redni seji dne 29.07.2017 sprejela
Sklep 14/26-2017:
KSV daje UO KZS pobudo, da sprejme sklep, kot sledi:

 1. Vsi psi, ki v tekočem koledarskem letu osvojijo naziv svetovni ali evropski prvak, mladi svetovni ali mladi evropski prvak oziroma veteranski svetovni ali evropski prvak, lahko v naslednjem koledarskem letu sodelujejo na vseh razstavah v organizaciji KZS brez plačila prijavnine, v Kinologu pa se jim zagotovi predstavitvena stran.
 2. Nagrada je vezana na psa in je neprenosljiva.
 3. Sklep stopi v veljavo takoj.

UO KZS je na svoji 28.redni seji dne 17.08.2017 predlagani sklep KSV sprejel.

Aktualne zadeve

Od 01.09.2017 dalje v veljavi več pravil, ki zadevajo vzrejo rodovniških psov:
a/ Odpravljeno je obvezno izdajanje Osebnih knjižic psa ob izdaji rodovnikov.
b/ Uvedeno je komisijsko odčitavanje rentgenogramov okostja.
c/ Uvedena je obveza DNA profiliranja vzrejnih živali.

01.01.2018 bodo v veljavo stopila dodatna pravila, ki zadevajo:
a/ Podaljševanje vzrejnih dovoljenj
b/ Pregled legel

Večina jesenskih vzrejnih pregledov je bila brez večjih zapletov že izpeljana. KSV in UO KZS sta v zadnjih mesecih podala vrsto pojasnil, ki pa so še zmeraj aktualna:
a/ Pojasnila KSV glede uvedbe novih pravil
b/ Ukrepi KZS glede vzreje (sporočilo UO KZS)

DNK profiliranje in komisijsko odčitavanje rentgenogramov okostja

Bliža se  01.09.2017, ko se pričneta uporabljati sklepa:
– o DNK profilih
– o komisijskem odčitavanju rentgenogramov okostja

Vsakdo pa lahko pridobi DNK profil od kateregakoli akreditiranega laboratorija, če je izdelan po standardu ISAG.

KSV je vzrejnim komisijam na voljo za dodatna pojasnila na ksv@kinoloska.si. Vse vzrejne komisije, ki so se na KSV obrnile, so dobila zadovoljiva pojasnila za pripravo razpisov vzrejnih pregledov.

V tej fazi uvajanja DNK profilov  in komisijskega odčitavanja slikanja okostja sta pomembna predvsem izvedbena sklepa, ki ju je pripravil KSV po naročilu UO KZS in na podlagi sklepov UO KZS in KSV iz leta 2016 ter določil v pogodbah z EVG in Veterinarsko zbornico.
KSV je 02.08.2017 k izvedbenima sklepoma sprejel še dopolnilna sklepa, ki naj bi dodatno olajšala uvajalno obdobje.

Sklepa  23. redne seje KSV z dne 29. 5. 2017, ki je bil potrjena na 27. seji UO KZS dne 27. 6. 2017
Sklep 23/23–2017:  profil DNK
KSV je dne 7.9.2016 sprejel sklep št. 25/11-2016, s katerim je uvedel obvezo razvijanja DNK profilov za vzrejne živali. Obveza se začne izvajati 01.09.2017 na naslednji način:
1. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 opravljali VP, morajo za pridobitev VD predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.
2. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 podaljševali VD, morajo za podaljšanje VD predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.
3. Vzreditelji morajo za paritve po 01.09.2017 ob prijavi paritve oz. najpozneje ob prijavi legla predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu za plemenjaka in plemenko. Obveza velja za vse vzrejne živali brez izjeme, tudi za vzrejne partnerje iz tujine.
4. Lastniki uvoženih psov/psic  morajo od 01.01.2018 dalje za vpis v SLR predložiti dokazilo o starševstvu uvoženega psa. Če z njim ne razpolagajo, morajo predložiti dokazilo o razvitem DNK profilu uvoženega psa.
Sklep se takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK, da ga bodo lahko upoštevale pri pripravi razpisov jesenskih VP.
Navodila za odvzem in označevanje vzorcev krvi ter druge pogoje (EVG) se prav tako objavi na spletnem portalu KZS in posreduje vsem VK.
KZS upošteva certifikate vseh evropskih akreditiranih laboratorijev.
Sklep 24/23–2017: Slikanje okostja
KSV je dne 7.9.2016 sprejel sklep št. 26/11-2016, s katerim je uvedel komisijsko odčitavanje rentgenogramov okostja in izdelavo izvidov.
Obveza za lastnike psov/psic nastopi 01.09.2017 na naslednji način:
1. Za slikanja okostja po 01.09.2017 lahko lastniki psov/psic za pridobitev VD predložijo le izvide, ki jih je izdelala Komisija.
2. Za slikanja okostja do 31.08.2017 veljajo dosedanja pravila iz vzrejnih pravilnikov.
Sklep se skupaj s seznamom veterinarskih ustanov, ki lahko opravljajo slikanja okostja, takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK, da ga bodo lahko upoštevale pri pripravi razpisov jesenskih VP.

Objavljamo dopolnjeni seznam veterinarskih ustanov za slikanje okostja psov in vas hkrati obveščamo, da bo prvo ocenjevanje potekalo 20. oz. 21. septembra 2017, kot so nam sporočili z Veterinarske zbornice Slovenije.
Dopolnjen seznam veterinarskih ustanov za slikanje okostja

KSV je korespondenčno dne 02.08.2017 sprejela dopolnilna sklepa:

Sklep KSV 01/K11-2017
KSV sprejema dopolnilni sklep:
1.  DNK profili, pridobljeni do 31.08.2017 za potrebe pridobitve VD, podaljšanja VD ali paritve, so veljavni ne glede na vrsto vzorca, če so izdelani po standardu ISAG in če je iz certifikata razvidno, da je odvzem biološkega materiala opravil veterinar.
2.  DNK profili, ki jih je potrebno predložiti za plemenjake iz tujine, so veljavni ne glede na vrsto vzorca, če so izdelani po standardu ISAG in če je iz certifikata razvidno, da je odvzem biološkega materiala opravil veterinar ali če je v rodovniku plemenjaka odtisnjeno dokazilo o DNK profiliranju.
3.  O izjemah v primeru posebnih okoliščin odloča KSV s sklepom.
4.  Za odvzem vzorca krvi so pristojni vsi veterinarji z licenco Veterinarske zbornice Slovenije.
5.  Sklep dopolnjuje Sklep 23/23-2017 z dne 31.05.2017.
UO KZS se s sklepom seznani.
Sklep se objavi na spletnem portalu KZS in posreduje predsednikom VK.

Sklep KSV 02/K11-2017
KSV sprejema dopolnilni sklep:
1.  VK lahko za posamezne pasme, ki imajo v mednarodnem okolju posebne ureditve (npr. nemški ovčarji,…), na KSV posredujejo vlogo za priznanje izvidov veterinarskih ustanov, ki so posebej pooblaščene s strani matičnega kluba pasme ali mednarodnega združenja pasme. KSV odloči s sklepom.
2.  V primerih, ko npr. uvožen odrasel pes/psica že ima zahtevane izvide slikanja okostja iz tujine, je za priznanje izvida potrebna nostrifikacija s strani Komisije Veterinarske zbornice.
3.  VK določijo minimalno starost psov za slikanje okostja za pasme iz svojega delokroga glede na specifično dozorevanje psov posameznih pasem.
4.  Sklep dopolnjuje Sklep 24/23-2017 z dne 31.05.2017.
UO KZS se s sklepom seznani.
Sklep se objavi na spletnem portalu KZS in posreduje predsednikom VK.

Načrtovanje ukrepov v vzreji v letih 2015-2016 in napad nanje v letu 2017

V najbolj občutljivem obdobju uvajanja dalj časa načrtovanih sprememb v vzreji, to je v 3 mesecih med objavo izvedbenih sklepov in pričetkom njihovega izvajanja, so bili ureditve ter KSV, ki je izvedbene sklepe pripravil, in UO KZS, ki jih je potrdil, tarča napada s strani manjše skupine kinoloških sodnikov. UO KZS je zato 05.08.2017 od KSV zahteval, da izdela poročilo o sprejemanju posameznih napadanih sklepov v obdobju 2015-2016.
KSV je tako UO KZS dne 16.08.2017  predal:
Vmesno poročilo o sprejemanju sklepov KSV v obdobju 2015–2106

Končno poročilo KSV o sprejemanju posameznih napadanih sklepov v letih 2015, 2016 in 2017 z dodatnimi razjasnitvami vseh znanih okoliščin ter dejanske vloge posameznikov je še v izdelavi in bo objavljeno skupaj s ključnimi dokumenti.

Pomembno

Razstavljanje kupiranih psov
Sklep KSV 8/11-2016 (popravljen s sklepom UO KZS 3/18-2016):
KSV zavrnjena sklepa 9/9-2016 in 9/10-2016 spremeni v naslednji sklep:
Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem skotenih po 1.1.2015, razen za pse s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila. Razstavljavec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in sodniku fizično v razstavnem krogu.

Vpisi v SLR – ujemanje čipov z državo izvora
Komisija za strokovna vprašanja pri KZS je na svoji 19. redni seji, dne 13. 2. 2017, obravnavala vprašanje ujemanja čipov in rodovnikov. Prihaja namreč do menjav čipov med tretjimi državami (primer hrvaški čip – srbski rodovnik) in ne zgolj do menjave slovenski čip in tuji rodovnik, zato je sprejela sklep, ki je bil potrjen na 25. redni seji UO, 1. 3. 2017:
Sklep 15/19-2017: V primeru, da rodovna knjiga KZS prejme za vpis v slovensko rodovno knjigo (SLR) exportni rodovnik, se mora čip psa ujemati z državo izdanega rodovnika ne glede na izvor psa.

Exportni rodovniki s slovenskimi mikročipi – vpis v SLR
Zaradi preprečitve manipulacij z vpisi psov v slovensko rodovno knjigo, ki imajo rodovnik tuje države s slovenskim mikročipom, KSV sprejme naslednji sklep:
Sklep KSV 18/4-2015: V primeru, da rodovna knjiga KZS prejme za vpis v slovensko rodovno knjigo (SLR) izvozni – exportni rodovnik, v katerega je nalepljena oziroma navedena slovenska mikročip številka, KZS zavrne vpis v SLR.

Vpis psov v SLR iz ISDS in drugih organizacij, ki niso pod okriljem FCI
Sklep KSV 20/10-2015: Pse, uvožene iz tujine z rodovniki, ki niso izdani s strani članic FCI, se v skladu z FCI pravili (Standing Orders) lahko vpiše v SPR – pogojno rodovno knjigo na podlagi obvezne predhodno pridobljene pozitivne telesne ocene s strani slovenskega sodnika.

Oglas dohodnina